top of page

Beary Tales,

een methodiek van Het Berenhuis.

Beary Tales is een aanpak naar kinderen in relatie tot hun leerkrachten / begeleiders.

Uit gesprekken blijkt dat heel wat leerkrachten worstelen met (taal)diversiteit in hun klas. Er is bezorgdheid en goede wil, maar anders-taligheid wordt vaak als een bedreiging gezien. Pogingen om vanuit die focus op taaldiversiteit Nederlands te leren, stuiten vaak op emotioneel verzet en onbegrip.

Nochtans ervaren veel kinderen de meertalige realiteit niet noodzakelijk als een probleem.

Studenten lerarenopleiding geven aan dat er een te beperkt theoretisch kader wordt geboden rond diversiteit. Ze zijn zich bewust van de realiteit van meertaligheid / diversiteit in hun toekomstige klassen, maar vertonen een begrijpelijke angst voor de confrontatie.

 

Vanuit deze reflecties ontwikkelde Het Berenhuis haar aanpak, samen met leerlingen, ouders en leerkrachten /studenten en docenten Lerarenopleiding.

Doelgroepen

Kinderen

Kinderen vormen de meest omvangrijke en belangrijkste doelgroep van Het Berenhuis/Beary Tales. Bovendien zijn kinderen onze adviseurs. Hun reacties tijdens en na het aanbod bieden steeds weer verrassende feedback, waarmee de begeleiders verder aan de slag kunnen, als aanvulling, zijspoor of bevestiging van de werking. Het Berenhuis is vertrokken vanuit hun ervaringen en verhalen en onze werking past zich steeds weer aan aan wat zij - op hun eigen wijze - suggereren. Zo blijven we voortdurend inspelen op de snel veranderende leefwereld van kinderen.

Leerkrachten

en leerkrachten in opleiding

Leerkrachten en niet schoolse begeleiders

 

Het Berenhuis ondersteunt leerkrachten/begeleiders in hun zoektocht naar omgaan met diversiteit, oefenkansen Nederlands en meertaligheid. Uitgangspunt is het welbevinden van de leerkracht/begeleider dat uitstraalt op elk individueel kind en de groep in het algemeen. Door de methode Beary Tales te systematiseren en te kaderen in het creatief denken, kunnen we de aanpak van Het Berenhuis als overdraagbare methode aanbieden. Creatief denken zet mensen er immers toe aan om zo ruim mogelijk te gaan in het bedenken van alternatieven, om nieuwsgierig te zijn naar het andere zonder oordeel, om nieuwe verbindingen te zoeken die meerwaarde bieden. Door permanente monitoring en bevraging spelen we kort op de bal om bij te sturen waar nodig.

Leerkrachten in opleiding

Toekomstige leerkrachten geven tijdens stagemomenten aan dat ze onzeker zijn op vlak van omgaan met (taal)diversiteit binnen de klas. Het Berenhuis/Beary Tales bieden een instrument voor het ontdekken van talent en het omgaan met taalontwikkeling in functie van het welbevinden van de toekomstige leerkracht en de leerling. Het Berenhuis gaat met de lerenden op pad en nodigt hen onderweg uit om andere zienswijzen of oplossingen te bedenken en daar open over te communiceren.  

Ouders

en niet-schoolse begeleiders

Ouders zijn de belangrijkste schakel in de opvoeding, taalontwikkeling en oefenkansen Nederlands. Voor Het Berenhuis/ Beary Tales is het dan ook evident om ouders te bereiken in de dagelijkse werking.  We betrekken ouders in de aanpak van oefenkansen Nederlands, telkens vertrekkend vanuit methodieken die aansluiting vinden met de dagelijkse routine en de specifieke vragen van ouders. Dit gebeurt concreet via informele contacten in Het Berenhuis of tijdens activiteiten van externe partners. Het Berenhuis participeert bovendien in diverse overlegorganen waar op meer formele wijze wordt gedacht over ouderbetrokkenheid.

bottom of page