top of page

Uit onderzoek (Eisner, 2002 – Sansa, 2007 – Jensen, 2008 ) blijkt dat beeldende kunst een belangrijk fundament voor een breinvriendelijk onderwijs is: het vergroot de cognitieve ontwikkeling, de emotionele expressie, het culturele bewustzijn, het ethische besef en kan een wezenlijke rol spelen in het onderwijs.

Via de vernieuwde methode van Het Berenhuis – Beary Tales – zetten we beeldende kunst in als instrument voor talent en taalontwikkeling in relatie tot het welbevinden vaan leerling – leerkracht en ouder.

Het is een toekomstgerichte benadering naar een open communicatieve samenleving.

 

Beary Tales – een vrolijke en consistente aanpak om doelstellingen te formuleren, na te streven en het beste in lerenden te zien en te helpen ontwikkelen, te stimuleren en te bewaken, vanuit een evenwichtig divergent creatief denken.

 

De term “Beary Tales” verwijst uiteraard naar “Fairy Tales”: sprookjes, vertelde overleveringen die de wereld benaderen vanuit een ongekunsteld, maar universeel volks perspectief van magie, fantasie en geloof in een andere / betere wereld.

 

De term “Beary Tales”’ verwijst ook naar de verhalen van Beer en Teddy van Het Berenhuis, waarin Beer altijd de wijze beer met levenservaring is, terwijl Teddy de wereld bekijkt vanuit een ietwat naïef, onschuldig maar vaak origineel perspectief.

Behavioral, Empathic, Ambitous (in action), Relevant & realistic, Young, Time-related Targets and Tools in Art & Language Education for Sustainable results.

 

ONZE AANPAK & METHODE

Gedrag stimuleren door

stimulerend gedrag

 

Welke impact heeft mijn actie op gedrag?

 

Hoe kunnen we veranderingen in gedrag zien en meten?

Empathie, vermogen om je in te leven en ernaar te handelen

 

De standpunten, gedachten en/of gevoelens van een ander aanvoelen.

Zijn we bereid ons te identificeren met de gedachten, gevoelens en gedragingen van anderen?

Hebben we aandacht voor andere referentiekaders?

Zijn onze doelstellingen tegelijk ambitieus en realiseerbaar?

 

De ondernomen acties om de doelstelling te bereiken zijn verwezenlijkbaar en hebben een breed draagvlak dat echte verandering bewerkstelligt in hoofd, hart en handen.

Geschikt & passend

Wat is er nodig om leerling en leerkracht optimaal tegemoet te komen?

 

Wat kan ik aan?

Wat kunnen we als school aan?

Wat kunnen we als gemeenschap aan?

Aantrekkelijk, fris, buiten het gebruikelijke kader, positief divergent.

 

Meer dan oude wijn in nieuwe zakken

 

Geënt op de leefwereld en ervaringen van leerlingen en leerkrachten, inclusief multiculturele divergenties.

Aangepast & rekening houden met de actualiteit en de beschikbare tijd.

Dagelijkse ervaringen zijn belangrijk voor de lerende en dus voor het leerproces.

 

Stapsgewijs werken, met tijd voor reflectie en verwachtingen: toolsets geven houvast.

Kunst(educatie)

is een effectief medium en kan aangewend worden als hefboom

om lerenden op te tillen tot verantwoordelijke, open en geëngageerde volwassenen in een globale wereld.

 

Kunst stimuleert een positief divergent denken.

 

Kunst is een universele “taal” die kinderen snel aanleren.

 

Kunst kent geen absolute waarheid.

Lerenden ervaren dat elk antwoord, elke filosofie, elk gevoel juist is. Het ervaren van kunst kan zo het zelfbeeld optillen.

 

Een bewust gebruik van kunst kan bruggen bouwen tussen diverse leergebieden.

 

Gevoelens en waarden krijgen – naast techniciteit - ook hun plaats.

Iedereen meertalig

 

Iedereen wil communiceren als onderdeel van een groep of als individu.

 

Iedereen heeft een verhaal dat de moeite waard is en leerkansen biedt

 

Alle talen zijn gelijkwaardig en hebben een diverse impact in andere situaties.

 

Er is nood aan een gemeenschappelijke taal voor een groep en tussen groepen.

De koppeling kunst- en taaleducatie

is betekenisvol voor

individu, groep en samenleving.

Duurzaam, niet vluchtig, altijd in perspectief (systemisch denken).

Leren is voor het leven

en kan levenslang.

Een leerproces is gepland

en doelmatig, aan de hand van bruikbare tools.

bottom of page